תנאי שימוש

תקנון האתר – רודי פרוג'קט ישראל  Rudy Project Israel www.rudyproject.co.il

ברוכים הבאים לאתר "Rudy Project Israel" בבעלות חברת פוראקטיב בע"מ ("החברה") היבואנית הרשמית והבלעדית של המותג Rudy Project בישראל.

הוראות תקנון זה מופנות אליך, המשתמש, נכנס, מבקר ו/או עושה כל פעולה אחרת ("המשתמש") בקשר עם אתר האינטרנט ("האתר") והמוצרים ו/או השירותים המוצעים בו.

השימוש באתר, לרבות התכנים שבו, דפי האתר, שירותי האתר, פרטי המידע, רכישת מוצרים וכל שימוש אחר הנעשה באמצעות האתר כפופים לתנאי תקנון זה. עצם השימוש כאמור, ייחשב להסכמה מפורשת שלך – המשתמש – לכל התנאים המפורטים בתקנון זה. אלמלא כן לא תהיה רשאי להשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו, בכולם או בחלקם.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לרבות באמצעות גריעה ו/או הוספה, את תנאי תקנון זה בכל עת, והתנאים המחייבים, יהיו אלה המפורסמים בעת ביצוע הפעולה באתר.

האתר Rudy Project Israel עשוי להיות מקושר באמצעות קישוריות (links) לאתרים אחרים. החברה לא בדקה את כל הדפים המקושרים לאתר, ואינה אחראית למובא בדפים שנוספו לאתר או לאתרים אחרים שקושרו לאתר. גלישה ושימוש באתרים שנוספו לאתר או לכל אתרים מקושרים אחרים היא על אחריות הגולש בלבד.

תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.
כותרות הפרקים ניתנו לשם ההתמצאות בלבד ולא תהא להם כל נפקות בפרשנות תקנון זה.

 1. הגדרות
  "האתר" אתרrudyproject.co.il  המופעל על ידי החברה;

"החברה" פוראקטיב בע"מ, ח.פ. 512220382, לרבות כל הפועל בשמה ו/או מטעמה לרבות, בעליה, מנהליה ועובדיה. החברה תהא רשאית להעביר את הפעלת האתר לחברה או אדם אחר ובמקרה כזה יעודכן שם החברה בהתאם;

"התקנון" לרבות מדיניות השמירה על הפרטיות;

"חנות מקוונת" – האזור באתר בו מתבצעת רכישת המוצרים, מילוי פרטיי הלקוח, פרטיי משלוח וכיוצ"ב פרטים בכדי לבצע את עסקה לרכישת מוצר המוצע למכירה באתר.

"לקוח" – לקוח כהגדרתו בתקנון זה יהא מי שעומד במצטבר בארבעת התנאים הבאים:

 • משתמש כהגדרתו בתקנון זה בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 • בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 • בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט
 • בעל כתובת בישראל.

2. מידע כללי על האתר

האתר מאפשר למשתמשים בו ממשק נוח בו הם יכולים לצפות, להתרשם ולקבל מידע על מוצרי חברת Rudy Project  באופן מקוון ובין היתר גם לקרוא אודות חברת Rudy Project מוצריה, טכנולוגיות בהן עושה Rudy Project שימוש, ענפי ספורט שונים להם מתאימים מוצרי Rudy Project, פירוט נקודות מכירה ברחבי ישראל ומידע נוסף.

האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע כללי על Rudy Project ומוצריה. אתר זה לרבות קישורים לאתרים אחרים אינם מיועדים ליתן יעוץ אופטי ו/או יעוץ רפואי כלשהו וכמו כן, אינם מיועדים למתן הוראות מפורשות לשימוש נכון במוצרים המשווקים על ידי החברה.

בנוסף למידע הכללי על מוצרי Rudy Project מציגה החברה מחירים לחלק ממוצריה ומציעה לרכוש ו/או להזמין חלק מהמוצרים המוצגים באתר באמצעות הוספת המוצר ל"סל קניות" ומשם מעבר לחנות מקוונת. מעת לעת, עשויה החברה גם להציג מבצעים ייחודיים לרכישה מקוונת או בנוסף למבצע שמתקיים גם בחנויות של החברה, על חלק מהמוצרים או כולם.

3. אחריות בנוגע לשימוש באתר

 • האתר או החברה אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט והמחשוב, על כל מרכיביה לרבות שרתי האתר ו/או החומרה והתוכנה בהם הוא עושה שימוש ולא ישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים אשר יגרמו למשתמש. המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו כי קבלת השירותים באמצעות האתר כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ועל כן לא יהא רשאי להעלות כנגד האתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר.
 • מידע רב המופיע באתר מתורגם ומבוסס על חומרי שיווק של חברת Rudy Project. החברה תרגמה לעברית את המידע על מוצרי Rudy Project כשירות לגולשים ולמשתמשים אך אינה אחראית לדיוק ולאמיתות המידע.
 • המוצרים, השירותים והמידע המוצגים באתר זה מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה לגבי אופי המוצרים, תכונותיהם, טיבם וכיו"ב.
 • החברה ו/או מי מטעמה אינה ולא תהא אחראית לכל טעות, בבחירת המוצר או השירות שיירכשו על ידי המשתמש.
 • החברה אינה ולא תהא אחראית לכל שימוש לרעה, שלא כדין, שיבוצע באמצעות האתר.
 • מובהר כי השימוש במוצרים ו/או בשירותים יהא על אחריותם הבלעדית של המשתמשים. החברה אינה ולא תהא אחראית לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי, שקשור לאתר ו/או למוצרים ו/או לשירותים המוצגים בו ו/או שיירכשו באמצעותו, לרבות אך לא רק אובדן רווחים ישירים או עקיפים, אובדן חסכונות או נזקים אקראיים, לא ישירים, מיוחדים או עקיפים, הנובעים מהשימוש או מאי היכולת לעשות שימוש במוצר ו/או בשירות או מידע שירכשו על ידו במסגרת האתר.
 • החברה לא תישא באחריות לכל פעולה שננקטה ושהתבססה על המידע שהוצג באתר, וכל משתמש מסכים שהכניסה לאתר והשימוש בו הוא על אחריותו הבלעדית. החברה לא תישא בחבות ו/או אחריות לכל שגיאה ו/או מחדל בתוכנו של האתר.
 • האתר או החברה אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותן של חברות המנפיקות ו/או סולקות כרטיסי אשראי ולא יישאו בכל אחריות הנובעת מכשל בתשלום על ידי חברת האשראי או שירות הסליקה.
 • החברה תהא רשאית לבצע שינויים ו/או שיפורים באתר בכל עת לרבות הפסקת פעולת האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • מבלי לגרוע מהמפורט בסעיף זה, כל הנוגע לאחריות החברה בנוגע לעסקה לרכישת מוצרים ו/או הזמנתם באמצעות האתר בלבד מפורט תחת סעיף 4 – "חנות מקוונת".
 • המשתמש מסכים כי השימוש והגלישה באתר הנם על אחריותו הבלעדית. החברה ו/או כל צד אחר המעורב בבניית האתר בכל צורה שהיא, אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר שימוש בו ו/או בתוכנו.
 • המשתמש מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל שירות שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השימוש באתר והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (AS IS), וכי אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור, וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.
 • לפני ביצוע כל עסקה ו/או נטילת חבות כספית מכל סוג שהוא, בהסתמך על מידע המצוי באתר, מומלץ לבצע את כל הבדיקות הדרושות, לרבות בנוגע למפרט הרכישה והמחיר. החברה לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות, כלכליות ו/או כספיות אשר יקבל ו/או יעשה המשתמש, בהסתמך על מידע המסופק על ידי ובאמצעות האתר.

לפיכך, למשתמש לא תהא כל עילת תביעה אחרת כנגד האתר למעט בגין הפרתו של תקנון זה.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ואף אם ייקבע על ידי רשות מוסמכת אחרת, ואף אם הפרה החברה את התחייבויותיו לפי תקנון זה מסכים המשתמש, כי בכל מקרה אחריות החברה כלפיו תוגבל לסכום של 1,000 ₪ בלבד, וזאת למעט במקרה של פעולה בזדון של האתר.
 • למען הסר ספק יובהר ויודגש, כי האתר והחברה לא יהיו אחראים לאופן בו פועלות נקודות המכירה שאינן בבעלות החברה (שאינן חנויות היבואן) ויש לראות את רשימת נקודות המכירה בישראל כמידע הניתן למען נוחיות המשתמשים באתר ואין לראות בחברה אחראית לאופן בו פועלות חנויות ונקודות מכירה אלו.

4. חנות מקוונת

הצהרת מבצע פעולת רכישה ואו הזמנה בחנות המקוונת

 • כל המבצע פעולת רכישה ו/או הזמנה בחנות המקוונת, מצהיר- בעצם ביצוע הפעולה באתר – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות החנות המקוונת באתר, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי הוא עומד בארבעת התנאים המפורטים תחת הגדרת "לקוח" בהגדרות תקנון זה.

מחירים, קופונים ומבצעים באתר

 • כל המוצרים הנמכרים באתר מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת, אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים אפשרות זו תופיע כאפשרות בשלב מילוי פרטיי התשלום, ובהתאם, הגולש יבחר את מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום.
 • במקרים מסויימים יוצע ללקוח להזין קוד קופון למבצע מסויים, במידה ויש כזה בידי הלקוח – על הלקוח לוודא את תנאי הקופון ו/או תוקפו של כל מבצע.
 • בכל מקרה יודגש כי אין אפשרות לכפל מבצעים בחנות המקוונת ואין אפשרות לשלב בין שני מבצעים, הנחות או קופונים המוצגים באתר או במקום אחר, אין אפשרות לשימוש בקופונים וכפל הנחות על מוצרים הנמכרים ב"אאוטלט". כפל הנחות ושימוש בקופונים יחול רק במידה והדבר מצויין באופן מפורש.

ביצוע רכישה באתר

 • אישור חברת האשראי ו/או ספק שירותי הסליקה לאתר מהווה תנאי מתלה לביצוע עסקת הרכישה באתר. באם לא יתקבל אישור מחברת האשראי ו/או ספק שירותי הסליקה לאתר לא יהא לביצוע פעולות הלקוח לרכישת או הזמנת המוצר באתר כלא תקפות.
 • החברה רשאית למנוע מלקוח השתתפות ממכירות מסויימות או כולן באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה על כך ללקוח.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהלקוח לחתום על אישור שובר האשראי ו/או על מסמך אחר המאמת את פרטיי ההזמנה ו/או לאמת את זהותו באמצעות הצגת תעודה מזהה במעמד קבלת המוצר כתנאי לביצוע העסקה.
 • שדות החובה בשלב "פרטיי החיוב" בחנות המקוונת מהווים פרטיי חובה לצורך השלמת תהליך הרכישה, ללא מילוי כל שדות החובה לא יוכל להסתיים תהליך ההזמנה.
 • יודגש כי מילוי כל פרטיי החיוב (שם הלקוח, כתובת, כתובת למשלוח, דוא"ל הלקוח, טלפון וכיוצ"ב פרטים היכולים להשתנות מעת לעת בתפריט החנות המקוונת) הם פרטים מהותיים לביצוע הרכישה ולהגעת המוצרים ליעדם והאחריות לנכונות פרטיי החיוב הם על הלקוח בלבד.
 • מילוי פרטיי התקשרות שגויים אשר יגרמו לכך כי לא יהיה בידי החברה להבטיח שהמוצרים יסופקו לקונה ו/או במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה, עקב פרטים שגויים שנמסרו, הלקוח יחויב בתשלום בגין דמי ביטול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות, ומבלי לגרוע את זכותה במקרים אחרים, שלא לאשר הזמנת מוצרים לכתובות מחוץ לישראל. במקרה זה, תודיע החברה על ביטול הרכישה והלקוח לא יחוייב (או יזוכה במידה וכבר חוייב).
 • לאחר מילוי כל שדות החובה בפרטיי החיוב יבחר הלקוח באם לרשום את פרטיו בחשבון באתר ולאחר מכן, יתבקש לבחור את שירות הסליקה (PayPal או Z-credit ) באמצעותו מעוניין לבצע הלקוח את הרכישה.
 • יודגש, כי בשלב זה של תהליך ההזמנה, מופנה הלקוח לאתר נותן שירותי הסליקה (כגון שירות PayPal או שירות דומה), למתן פרטיי כרטיס האשראי או אמצעי תשלום אחר בדרך מאובטחת – שלב מתן פרטיי כרטיס האשראי ו/או אמצעי תשלום אחר וביצוע פעולת הסליקה עצמה אינה באחריות האתר או החברה. בתום פעולת הסליקה ישלח ללקוח אישור בדוא"ל על קבלת הזמנה.
 • למען הסר ספק, משלוח דואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 • יובהר כי אם חלה טעות בבחירת הפריט על ידי הלקוח או במתן פרטים אחרים שומרת לעצמה החברה את הזכות לדרוש בעבור תיקון הטעות דמי טיפול.
 • במידה ותחול טעות כלשהי בפרטיי תיאור מוצר כלשהו באתר ו/או במחירו ו/או כל פרט אחר המוצג באתר, שומרת לעצמה החברה את הזכות לבטל את ביצוע הרכישה ולהודיע על כך ללקוח וכל זאת מבלי לחייב את הלקוח.
 • במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. באם בוטלה הרכישה כאמור, החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם ללקוח ו/או לצד ג' לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 • מוסכם כי במידה וישנו פרט או פריטים שאינם ברורים ו/או שגויים ו/או נחוצים לצורך השלמת עסקת הרכישה תוכל החברה לפנות ללקוח בדוא"ל להשלמת/תיקון הפרטים. החברה תשלח ללקוח הודעת דוא"ל לכתובת שציין בעת מילוי הפרטים  – באם לא ישיב הלקוח להודעת הדוא"ל תוך 7 ימים, תתייחס החברה לעסקת הרכישה כבטלה. אם כבר חוייב הלקוח, תמתין החברה 7 ימים נוספים ולאחריהם, תבטל את העסקה ותזכה את הלקוח תוך גריעת 5% מסך העסקה או 100 ₪, עפ"י הנמוך מביניהם.

אספקת מוצרים

 • במסגרת מילוי פרטיי החיוב בחנות המקוונת יוכל הלקוח לבחור בין אפשרות אספקה ומשלוח שונות כגון: איסוף עצמי בחנויות היבואן, דואר רשום, שרות שליחים או שרות פיקאפ של חברת UPS.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להסיר או להוסיף אפשרויות משלוח, לשנות את מחירי המשלוח ולהוסיף או להסיר ספקי משלוח.
 • במקרה של משלוח חריג בגודלו ו/או נפחו, לאזור אילת, לאזורים בהם לא מתבצעת חלוקה של ספק המשלוח או מחוץ לגבולות ישראל, רשאית החברה לדרוש תוספת תשלום בעבור דמי המשלוח כתנאי למשלוח. במידה והלקוח יסרב, תעמוד לרשותו האפשרות לבטל את הרכישה.
 • בחירה באפשרות איסוף עצמי משמעה כי הלקוח לוקח על עצמו לאסוף את המוצר מאחת מחנויות היבואן עצמה (אין הכוונה לנקודות מכירה המפורטים באתר, אלא לסניפי החברה המפורטים באתר). בבחירה על אפשרות זו יפנה ללקוח נציג החברה וישאל באיזה מסניפי החברה מעוניין הלקוח לאסוף את המוצר ויתאם איתו את מועד האיסוף אשר לא יהיה יותר משישה ימי עסקים מיום רכישת המוצר באתר. במידה ותהיה אפשרות לבחור את סניף החברה לאיסוף בחנות המקוונת תתייתר פניית נציג החברה והלקוח יקבל הודעת דוא"ל על המועד בו יוכל לאסוף את המוצר מהסניף שבחר.
 • בחירה באפשרויות משלוח אחרות יובילו לתוספת בתשלום לפי סוג המשלוח וכפי שמפורט ליד כל אפשרות.
 • יובהר כי החברה אינה אחראית על מועדי האספקה על ידי הגוף המשלח ובמידה ומופיעים הערכות זמנים להגעת המוצרים, אלו מוצגות כהערכה בלבד עפ"י מידע שהועבר מהגוף המשלח ובאחריות הגוף המשלח. בדואר רשום זמן המשלוח הצפוי הוא בין 7 ל 10 ימי עסקים, שרות פיקאפ זמן המשלוח הצפוי הוא עד 3 ימי עסקים, שרות שליחים זמן המשלח הצפוי הוא עד 3 ימי עסקים. בכל אפשרויות המשלוח עשויים להיות עיכובים של נותן השרות שאינם בשליטת החברה אם מטעמי תפעול ואם מטעמי אספקה בנקודה מרוחקת או שאין בה שרות באופן תדיר. זמני האספקה אינם כוללים את יום ביצוע ההזמנה.
 • החברה מתחייבת לטפל ברכישת הלקוח באתר תוך 6 ימי עסקים מיום ביצוע פעולת הרכישה באתר או אישור חברת האשראי או חברת הסליקה – לפי המאוחר, ובמסגרת ששת ימי העסקים להעביר את המוצר לידי ספק המשלוח לפי פרטיי הלקוח, ההתקשרות והכתובת שהקליד הלקוח באתר.
 • החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בביצוע הטיפול ברכישה באתר שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר, מגפה וכיוצ"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה וכיוצ"ב. במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיוב הלקוח.
 • החברה מתחייבת לשמור על אסמכתא על העברת המוצר לגוף המשלח ולהמציא אותה ללקוח לכשתדרש אך היא אינה לוקחת אחריות על אספקת המוצר בזמן ו/או שלמותו של המוצר בזמן המשלוח ו/או על אי אספקתו של המוצר.
 • תקנון או חוזה הגוף המשלח יחול על המשלוח, לרבות זמני האספקה, אחריות על המוצרים וכיוצ"ב.
 • בעת אירוע של אובדן או נזק למוצר במהלך המשלוח, תהיה זו אחריות הלקוח לפעול מול ספק שירותי המשלוח ולקבל פיצוי.
 • לחברה שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה לשלוח את המוצר לאזור מסוים ובמקרה זה לא יחויב הלקוח בדמי משלוח (או יזוכה בסכום דמי המשלוח אם כבר חוייב בדמי המשלוח) והמוצר יימסר לידו באחד מסניפי החברה או בצורה אחרת שמקובלת על הצדדים.
 • בכל בקשה לביטול הרכישה לאחר שהמוצר נשלח כבר לכתובת המבוקשת על ידי הלקוח, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לכתובת החברה, על חשבונו.

אחריות על מוצרים

 • האחריות על המוצרים הנרכשים בחנות המקוונת מפורטים בתוך קופסת המוצר. וניתן לראות את מדיניות האחריות באתר בטאב "שרות לקוחות- "אחריות". בכל מקרה יודגש שאחריות הינה על פגם בייצור בלבד.
 • לגבי מוצרים תחת קטגוריית "אאוטלט", מוצרים הנמכרים בחיסול או במחיר מופחת עקב הפסקת ייצור של דגם או צבע כלשהו אין החברה מתחייבת לספק חלקי חילוף, עדשות או שרות תיקונים כפי שקיים בדגמים רגילים.

 ביטול הרכישה

 • כללי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") יחולו על עסקת הרכישה בחנות המקוונת באתר לרבות הכללים לביטול הרכישה.
 • מבלי לגרוע ולהוסיף מכללי חוק הגנת הצרכן להלן הכללים העיקריים לביטול עסקת רכישה שהתבצעה באתר:
 • אם המוצר המוזמן ברכישה הינו מוצר מותאם אישית המיוצר בעבור הלקוח (לדוגמא: משקפיים או משקפי שמש עם עדשות אופטיות על-פי מרשם ייחודי של הלקוח) אין באפשרות הלקוח לבטל את עסקת הרכישה;
 • הלקוח רשאי לבצע את ביטול עסקת הרכישה תוך 14 ימים מיום קבלת טופס גילוי או קבלת המוצר. החברה רשאית לדרוש תשלום דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם ובתוספת דמי המשלוח.
 • ההודעה מצידו של הלקוח על ביטול עסקת הרכישה תתבצע בכתב באמצעות דוא"ל (לכתובת הדוא"ל של שירות הלקוחות של החברה) או באמצעות הפקס או באמצעות דואר רשום.

החברה רשאית לבטל עסקת רכישה מצידה כאשר:

 • כאשר חלו טעויות בהצגת הפרטים המתארים את אחד המוצרים המוזמנים באתר;
 • כאשר אזל/ו אחד מהמוצרים המוזמנים באתר;
 • כאשר הלקוח לא מילא כלל או מילא פרטים שגויים או לא מלאים הנחוצים לצורך השלמת עסקת הרכישה ומשלוח המוצר/ים;
 • כי קיים חשש לפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו;
 • כאשר עסקת הרכישה בוצעה שלא כדין ושלא בהתאם לתקנון זה.
 • ביטול עסקת הרכישה מצידה של החברה יתבצע באמצעות דוא"ל או באמצעות הודעה טלפונית ללקוח.

5. סודיות, אבטחת מידע ונתונים

 • החברה פועלת באופן סביר ובכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת לשמור על שלמות הפרטים שנמסרו לה.
 • על אף האמור לעיל, אין החברה אחראי לכל מקרה של מחיקה ו/או פגיעה בפרטים שנמסרו לרבות עת היו ברשות האתר ולא יהיה מחויב לפעול לשחזור קבצים כאמור.
 • האתר מתעדכן באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על מנת לספק ללקוחותיו הגנה הולמת מפני חדירה או פריצה בהתאם לשיקול דעתה של החברה ועל פי המקובל בעולם האינטרנט. יחד עם זאת, נוכח מגבלות האבטחה למערכות מידע ותקשורת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור בתכני המשתמשים, לא יישא האתר בכל אחריות במקרה של גילוי ו/או שימוש במידע למעט שימוש שלא כדין על ידי החברה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל מופנה המשתמש לנספח "מדיניות שמירה על פרטיות" המצורף לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 • יודגש, כי בכל הנוגע לחנות המקוונת, איסוף פרטיי אמצעי התשלום וסליקת אמצעי התשלום השונים נעשים באמצעות חברות סליקה חיצוניות המספקות לאתר שירותים – לחברות הסליקה שנבחרו מוניטין רב  – האחריות לביצוע החיוב, הסליקה, השמירה והאבטחה על נתוני אמצעי התשלום הם באחריות ספקי שירותי הסליקה בלבד.
 • רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה בכל הקשור בשירותים.

6. קניין רוחני

 • כל תכני האתר מעוגנים בזכויות יוצרים ולא ניתן להשתמש בתכני האתר (טקסט, תמונות, קוד מחשב וכיוצ"ב) ללא הרשאה כתובה מהחברה, פרט למותר לפי התנאים. החברה אינה ערבה ואינה מתחייבת ששימוש בחומר המוצג באתר לא יפגע בזכויותיהם של צד שלישי כלשהו. אין לראות בחומר כלשהו המוצג באתר כדבר המעניק בהשלכה, השתק או בצורה אחרת הרשאה להשתמש בכל קניין רוחני השייך לחברה ו/או לצד ג' כלשהו (לרבות וללא הגבלה לפטנט, סימן רשום, סימן מסחר, זכויות יוצרים או סוד מסחרי).
 • ניתן להוריד (Download) את החומר המוצג באתר אך ורק למטרות שאינן מסחריות ולשימוש אישי בלבד, בכפוף לכיבוד זכויות כל היוצרים ו/או כל זכות אחרת הנמצאת בחומר ו/או כמצוין באתר. אך אין להפיץ, לשנות, להעביר לשימוש חוזר לשלוח בדואר ו/או להשתמש בחומר המובא באתר, לרבות המלל, התמונות, הלוגואים, האודיו והווידיאו למטרות ציבוריות ו/או מסחריות.
 • זכויות היוצרים על המוצג באתר ובפרט סרטי הוידאו, התמונות, הלוגואים וסימני המסחר (בין אם רשומים ובין אם לאו), הנם בבעלותה של החברה ו/או צד שלישי כלשהו. שימוש בתמונות, סרטי הוידאו ו/או הלוגואים ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר אסור אלא אם ניתנה לכך הרשאה מפורשת ובכתב של החברה.
 • כל שימוש בלתי מורשה בתמונות ו/או במלל עלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוק הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות רלוונטיים.

7. הפרת תנאי התקנון ו/או כל דין והצהרות המשתמש

 • אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מכל סעד ו/או עילה לחברה כלפי משתמש שהפר את תנאי התקנון ו/או כל דין.
 • המשתמש מצהיר בזאת כי קרא היטב את הוראות התקנון והוא מסכים לתוכנן ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל תביעה ו/או דרישה ו/א טענה ביחס להוראות התקנון כלפי האתר.
 • המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל מידע ו/או נתון שהוזן על ידו וזאת מבלי לגרוע מאחריותו כמפורט ביתר הוראות התקנון.
 • המשתמש מתחייב לפעול בתום לב בכל הנוגע לשימוש באתר לרבות בקשר עם השירותים ומתחייב שלא לעשות באתר כל שימוש למעט כמפורט בתקנון זה.

8. דין וסמכות שיפוט

 • הדין אשר יחול על האתר, ההתקשרויות עם החברה וכיוצא באלה, יהא הדין הישראלי בלבד.
 • בכל תובענה אשר עילתה נובעת מתקנון זה ו/או השימוש באתר, תוקנה הסמכות הבלעדית והיחודית לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו ונשללת בזה סמכותה של כל ערכאה שיפוטית אחרת.

9. שירות לקוחות והודעות

 • לפרטים בעניין המוצרים או השירותים או רכישות באמצעות החנות המקוונת ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון: 09-8997929 או בדוא"ל [email protected] בימים א'- ה' בין השעות 9:00-17:00, למעט בימי חג ובערבי חג.
 • הודעות הצדדים זה לזה יישלחו באמצעות הדוא"ל ודוא"ל החברה יהיה דוא"ל שירות הלקוחות הנ"ל. הודעה שתשלח באמצעות דוא"ל תיחשב ככזו שהגיעה ליעדה ביום העסקים שלאחר מועד המשלוח.
 • כתובת החברה היא- רחוב השלום 8, ת.ד. 3594 כפר נטר, מיקוד 4059300. הודעה שתשלח לחברה בדואר תיחשב ככזו שהומצאה לאתר תוך 14 ימי עסקים ממועד המשלוח או במועד מסירתה בפועל, לפי המאוחר.