תקנון הגרלת קיץ

 

מושגים

 1. בתקנון זה יפורש כל מונח בהתאם להגדרתו להלן:
  1. עורכת התחרות“-חברת פוראקטיב בע”מ יבואנית מוצרי RUDY PROJECT  שכתובתה: השלום 8, כפר נטר. טל: 08-8997929 (להלן: “החברה“)
  2. המפקח“- המפקח על התחרות הינו רו”ח אסף ברוך שכתובתו  גלגלי הפלדה11, הרצליה  טל: 077-5018020
  3. משתתף”– כל משתמש באפליקציית אינסטגרם, מלבד עובדי חברה המעורבים בארגון והפקת התחרות.
  4. זוכה“- הזוכים בתחרות.

 

התחרות/ ההגרלה

 1. חברת פוראקטיב בע”מ יבואנית מוצרי RUDY PROJECT   עורכת תחרות/ הגרלה “הגרלת קיץ”  (להלן:”החברה” ו-“התחרות”/ “ההגרלה” בהתאמה) כפי שיפורט להלן;
 2. מועד פתיחת התחרות ביום א’, ה-24/6/18, מרגע העלאת הפוסט המפרסם את התחרות לערוץ האינסטגרם של החברה rudyprojectisrael@ .
 3. מועד סיום התחרות ביום א’, ה- 8/7/18 בשעה 18:00.

 

השתתפות ומהלך התחרות:

 1. במסגרת התחרות יתבקשו המשתמשים לעקוב אחר ערוץ האינסטגרם של החברה rudyprojectisrael@ , לצלם את תמונה הקיץ שלהם ולתייג את התמונה עם התיוגים rudyprojectisrael@ ,  #הקיץשלי2018 . כל משתמש שיעקוב אחר הערוץ ויתייג תמונה בהתאם לתנאי התחרות ובתג התחרות, ישתתף בהגרלה נושאת פרסים.
 2. המשתתף מתחייב להעלות רק תמונות שהוא בעצמו צילם.
 3. עורכת התחרות תהיה רשאית להעלות תמונות המתויגות לערוץ האינסטגרם של החברה rudyprojectisrael@ , לעמוד הפייסבוק של החברה ולאתר האינטרנט שבבעלותה ולכל נכס דיגיטלי אחר שנמצא בבעלותה -במהלך התחרות לפי בחירתה, תוך ציון מתן קרדיט לצלם.
 4. מבין כל המשתתפים שיתייגו תמונה של קיץ בתג התחרות, יזכו 6 זוכים בלבד.
 5. ההגרלה תיעשה ע”י החברה. בחירת הזוכים תיעשה ע”י הגרלה ממוחשבת בפיקוח רו”ח החברה. בהגרלה יוגרלו 10 שמות משתתפים, שישה זוכים וכן ארבעה משתתפים נוספים לפי סדר עוקב שיהיו ברשימת המתנה. היה וייפסל אחד מהמשתתפים הזוכים או במידה ואחד הזוכים לא אסף את הפרס בזמן הנקוב (סעיף 18.ד’), תעבור הזכייה אל הבא בתור ברשימת השמות שהוגרלו.
 6. שמות הזוכים בתחרות יפורסמו ב-10/8/18 בערוץ האינסטגרם של החברה, בעמוד הפייסבוק של החברה וכן בנכסים דיגיטליים נוספים העומדים לרשות עורכת התחרות.
 7. המשתתף מצהיר כי בעצם תיוג התמונה הסכים שהחברה תוכל להשתמש בה, בשם היוזר שלו/ שלה באינסטגרם ובתיאור התמונה המצורף (אם יש) על עיצובה, תוכנה וניסוחה כראות עיניהן, ללא הגבלות כלשהן, ו/או לשנות אותם ו/או להעביר אותם לצד ג’ וזאת ללא צורך בקבלת הסכמתו לכך ומבלי שיקבל כל פיצוי בעניין והכל על בסיס שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט של עורכות התחרות.
 8. המשתתף מצהיר כי בעצם שליחת התמונה הסכים לוותר מראש על כל טענה ו/או תובענה בגין זכות זו של החברה, לרבות תביעות כספיות ותביעות של זכויות יוצרים, מכל סוג שהוא.
 9. החברה רשאית לפסול ו/או למחוק תמונה אשר יתברר, לדעתה, כי אינה עומדת בתנאי ההשתתפות ו/או שאינה זכאית לפרס מכל סיבה שתמצא לנכון ו/או נמצאה אינה ראויה והולמת, והכל – על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

פרסים:

 1.  בין הזוכים יוגרלו 6 פרסים. פרס ראשון – ערכת קיץ הכוללת : תיק גב דגם AC003081, משקפיים מדגם SPINHAWK, כובע ריצה ומגבת חוף מבד מיקרופייבר. זוכה אחד יקבל ערכת קיץ אחת בשווי 740 ₪ .  פרס שני – סט של מגבת חוף מבד מיקרופייבר וכובע ריצה. חמישה זוכים יקבלו סט אחד בשווי 60 ₪ .
 2. החברה רשאית לשנות את הפרס ו/או להחליפו בפרס אחר במידה ויהיה חסר במלאי או בשל כל סיבה אחרת שאינה מאפשרת לה לספק את הפרס.

 

תנאים נוספים:

 1. הזכייה הינה אישית של בעל חשבון האינסטגרם ואינה ניתנת להעברה מאדם לאדם.
 2. המשתתף מצהיר שחשבון האינסטגרם באמצעותו הוא משתתף בתחרות הינו אישי, בבעלותו ועל שמו.
 3. עורכת התחרות רשאית לשנות את תנאי התחרות ו/או לסיים את התחרות בכל עת, אף ללא מתן כל פרס, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

הגבלת אחריות

 1. המשתתף בתחרות מקבל עליו את התנאים להלן ומשחרר את החברה מכל טענה ו/או תביעה הקשורה להשתתפות בתחרות ובזכייה בה.
 2. זכייתו של משתתף עשויה להיות מסוקרת, ובהשתתפותו בתחרות מאשר הזוכה ומסכים  לפרסום שמו ולסיקור זכייתו – וזאת ללא קבלת כל תמורה נוספת ו/או אחרת להוציא הפרס בו זכה.
 3. במקרה שייבצר מהזוכה לקבל את הפרס מכל סיבה שהיא, אזי רשאית החברה להעביר את הפרס לזוכה הבא בתור ברשימת ההמתנה (סעיף 8), על פי סדר ההגרלה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה, זכאותו של הזוכה המקורי לפרס תתבטל.
 4. הזוכים יהיו רשאים לאסוף את הפרס עד לחודש לאחר יום פירסום הזכייה של הזוכים באינסטגרם ובדף הפייסבוק של החברה. במידה ולא יאספו את הפרס במועד זה, יעבור הפרס לזוכה הבא בתור ברשימת ההמתנה (סעיף 8).

 

זכויות שימוש וזכויות יוצרים

 1. הזוכה בתחרות מצהיר כי הצילומים המתויגים לתחרות הינם תכנים מקוריים שלו ושלו בלבד והוא בעל כל הזכויות בתמונות/בתכנים או ביצירה שהועלתה על ידו ובכלל זה זכויות היוצרים ואין בתמונות/בתכנים או ביצירה שהועלתה על ידו משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, וכדומה ובכלל זה זכויות מוסריות של יוצרים.
 2. המשתתף בתחרות שומר על זכויות היוצרים על הצילומים המתויגים לתחרות, אך בעצם השתתפותו מתיר לחברה לעשות בהם שימוש ללא תמורה וללא הגבלת זמן. תיוג התמונות לאינסטגרם בתג התחרות מהווה הסכמה לתנאי התחרות ולתנאי התקנון, ואישור לפרסום תמונות, לרבות פרסום באתר החברה, ברשתות חברתיות, בערוצי מדיה שונים ובהדפסות עלונים/פוסטרים לצרכי שיווק של החברה.
 3. למען הסדר הטוב מובהר בזאת כי המשתתף יישא באחריות הבלעדית לשגיאות, טעויות, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני אחר שהתמונות/התכנים או היצירה שהועלתה על ידו עלולים להכיל.
 4. עורכת התחרות אינה אחראית לבדיקה של תקינות השימוש באינסטגרם מבחינת זכויות יוצרים או כל שימוש אחר, האחריות היא על המשתתפים בלבד.
 5. היה ותמצא עורכת התחרות חשד סביר לשימוש לא תקין באינסטגרם או ניצול לרעה של התחרות ע”י משתתף, רשאית עורכת התחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי לפסול את אותו משתמש.
 6. פנייה של משתתפים אחרים בתחרות לפסול משתמש אינה מחייבת את עורכת התחרות לפסול אותו, אם תמצא לנכון שהשימוש באינסטגרם וההשתתפות בתחרות היו תקינים ולפי התקנון, או שאין ברשותה דרך סבירה לבדוק אם אכן בוצעה הפרה של אחד מסעיפי התקנון.

 

* הניסוח בלשון זכר הינו לצרכי הנוחות בלבד ויפורש כמתייחס גם ללשון נקבה

 

ט.ל.ח